ข้อมูลหน่วยงาน

อำเภอโพทะเล

อยู่ด้านทิศใต้ของจังหวัดพิจิตร

มีพื้นที่ทั้งหมด ๔๘๔.๔ ตร.กม.

หรือ ๓๐๘,๑๒๕  ไร่ สภาพทั่วไปเป็นพื้นที่ราบลุ่ม

 

      สถานีตำรวจภูธรโพทะเล จังหวัดพิจิตร

ปัจจุบันตั้งอยู่ที่ศูนย์ราชการอำเภอโพทะเลติดกับที่ว่าการอำเภอโพทะเล

ม.๖ ต.ท่าบัว อ.โพทะเล จว.พิจิตร

อยู่ห่างจาก ภ.จว.พิจิตร ประมาณ ๕๘ กม.

      แบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น  ๑๑ ตำบล รวมทั้งหมด ๗๙ หมู่บ้าน

เทศบาลตำบล ๔ แห่ง  มีประชากรรวม ๖๐,๖๔๙ คน